MAS Orava, o.z. finalizuje predloženie projektového zámeru so Stowarzyszením Rozwoju Orawy

Dňa 8.9.2016 sa zástupcovia MAS Orava, o.z. stretli so svojím cezhraničným partnerom Stowarzyszenie Rozwoju Orawy v poľskej obci Jablonka aby spoločne uzavreli Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu mikroprojektov INTERREG V-A 2014-2020 s názvom „Po Orave s mobilom“.

Na stretnutí boli rozpracované úlohy jednotlivých partnerov v mikroprojekte, nastavili sa povinné a voliteľné indikátory, sfinalizovali sa rozpočty za partnerov projektu, vedúci partner – MAS Orava, o.z. prevzal povinné prílohy za poľského partnera projektu.

V závere stretnutia došlo k úprave Partnerskej dohody.

Termín predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je stanovený na stredu, 14.9.2016 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja.

Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR na roky 2014 – 2020 pre malé vidiecke obce do 1000 obyvateľov

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila tri výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR na roky 2014 – 2020 pre malé vidiecke obce do 1000 obyvateľov.

Výzvy sú vyhlásené pre nasledovné podopatrenia:

1. Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov.

Typy podporovaných aktivít (projektov):
– výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 100 000 EUR),
– výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 150 000 EUR),
– zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod. (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 100 000 EUR),
– výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 50 000 EUR).

Dátum uzavretia výzvy: 09.03.2016

2. Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Typy podporovaných aktivít (projektov):
– investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 150 000 EUR),
– investície zamerané na do zriadenie nových domov smútku, ich prístavbu, prestavbu, rekonštrukciu a modernizáciu, vrátane ich okolia (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 120 000 EUR),
– investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 50 000 EUR),
– investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod. (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 100 000 EUR),
– investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb. (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 200 000 EUR),
– investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov), (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 100 000 EUR).

Dátum uzavretia výzvy: 23.03.2016

3. Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Typy podporovaných aktivít (projektov):
– investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod. (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 40 000 EUR),
– investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod. (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 30 000 EUR),
– budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod. (max. výška oprávnených výdavkov na projekt 50 000 EUR).

Dátum uzavretia výzvy: 06.04.2016

Výška podpory:
Pri všetkých troch opatreniach je výška podpory 100 %. Konečný prijímateľ môže využiť zálohovú platbu vo výške 50 % z poskytnutého nenávratného finančného príspevku.

Bližšie informácie k výzvam:
1) Pre podopatrenie 7.2 – http://www.apa.sk/index.php?navID=545
2) Pre podopatrenie 7.4 – http://www.apa.sk/index.php?navID=547
3) Pre podopatrenie 7.5 – http://www.apa.sk/index.php?navID=546

MAS Orava, o.z. nadviazala partnerskú spoluprácu na Morave

Velehrad, 4.12.2014

Dňa 4.12.2014 sa zástupcovia MAS Orava, o.z. zúčastnili medzinárodnej konferencie venujúcej sa problematike nakladania s komunálnym odpadom, kompostovaním a využívaním komunálneho odpadu pre ďalšie využitie. Táto konferencia sa konala vo Velehrade pri Uherskom Hradišti, na ktorú prijali pozvanie od oravského združenia Eko-Centrum, o.z. a Energetickej agentúry Zlínskeho kraja, o.p.s.

Tejto konferencie sa zúčastnili aj MAS Hornolidečsko, ktorá, okrem iného, už od roku 2012 zabezpečuje spoločné nakladanie s komunálnym odpadom pre všetky samosprávy, ktoré sú v tejto MAS združené, a MAS Buchlov, ktorá svoj región v priebehu niekoľkých rokov premenila na vyhľadávanú turistickú destináciu.

Jednou zo základných rozvojových politík MAS Orava, o.z. je aj efektívne nakladanie s komunálnym odpadom. A práve preto vnímame MAS Hornolidečsko ako dôležitého partnera pri zavádzaní nových metód nakladania s komunálnym odpadom na Dolnej Orave, akými je napríklad spoločné verejné obstarávanie na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v regióne a výber jedného spoločného dodávateľa týchto služieb. Už pri prvom spoločnom stretnutí sme získali množstvo podnetných informácií ako pri takejto forme odvozu a likvidácie odpadu postupovať, koľko verejných financií sa týmto systémom podarilo MAS Hornolidečsko od roku 2012 ušetriť a iné ďalšie výhody.

MAS Buchlov sa v priebehu niekoľkých rokov podarilo do svojho územia pritiahnuť také množstvo návštevníkov, ktoré sa veľmi približuje celoročnej návštevnosti Oravského hradu. Preto sú vhodným príkladom rozvoja cestovného ruchu na vidieku. Tieto výsledky sa im podarilo dosiahnuť vďaka implementovaniu najrôznejších projektov z Programu rozvoje venkova, Operačného programu cezhraničná spolupráca SR-ČR a množstva iných zameraných na podporu rozvoja infraštruktúry vidieckeho cestovného ruchu a technickej infraštruktúry. Práve pre tieto dôvody sme s MAS Buchlov nadviazali partnerstvo, ktorého najbližším výstupom bude príprava spoločného cezhraničného projektu zameraného na rozvoj cestovného ruchu a propagáciu regiónu obidvoch partnerstiev.

Pietna spomienka na boje pri poľskom Jangrote počas 1. svetovej vojny

Jangrot, 11.11.2014

V novembri 1914  v okolí Jangrota  (50km severne od Krakova) útočili ruské vojská na Krakov.

Rakúsko-uhorská armáda sa úpenlivo bránila aj za cenu vysokých strát. V tejto bitke zhodou okolností  boli nasadené na jednom úseku frontu obidva trenčianske pluky (71. peší pluk a 15. honvédsky – peší pluk) okrem nich aj 72. IR  z Bratislavy  a 14. honvédsky pluk z Nitry. V čase bojov všetci muži z Oravy, ktorí mali brannú povinnosť, rukovali do trenčianskych plukov. Preto sa bojov pri Jangrote zúčastnilo aj niekoľko sto Oravcov. V týchto bojoch padlo viac ako 40 Oravcov, mnohí ďalší boli ranení a nezvestní. Výskum o tejto etape vojny stále prebieha. Predpokladá sa, že tu zahynulo niekoľko sto Slovákov, no s istotou vieme identifikovať viac ako 40 z nich. Všetci sú pochovaní na cintoríne Jangrot, ktorý je miestom odpočinku pre 1800 padlých vojakov.

 Pri príležitosti stého výročia týchto  neblahých udalostí zorganizovali  Klub vojenskej histórie Beskydy spoločne s MAS Orava, o. z. pietnu spomienku, ktorej sa zo Slovenska zúčastnilo 42  ľudí (nielen z Oravy, ale aj z Považskej Bystrice a Bratislavy). Celú delegáciu osobne privítal wójt gminy  Mgr. Ing. Roman Želazny.

Prítomní boli zástupcovia oravských obcí – starostovia z Medzibrodia, Leštín, Jasenovej, Zázrivej a Oravského Podzámku. Zastúpená bola aj Obec Oravcov v Bratislave, ďalej  tiež zástupcovia zo Žilinského samosprávneho kraja, skupina študentov gymnázia P.O. Hviezdoslava, ktorí významne prispeli  k zdarnému priebehu spomienkového aktu. S hudobným sprievodom na akordeón prispeli sestry Tarajové pod dozorom pani učiteľky Vrtichovej zo ZUŠ P. M. Bohúňa. Prítomní boli aj učitelia dejepisu z miestnych škôl a dobrovoľný hasičský zbor, ktorí sa postarali o ochutnávku dobových jedál tak, ako sa podávali vojakom počas bojov v 1. setovej vojne.

Slovenskí zástupcovia osadili na cintoríne Jangrot drevený kríž,  ktorý osobne vyrobil starosta Zázrivej  a priamo na mieste posvätil vdp. Miroslav Žmijovský – kaplán z Hruštína. Vence boli položené v mene obcí Zákamenné, Zázrivá, Medzibrodie nad Oravou, Jasenová, Oravský Podzámok, Klubu vojenskej histórie Beskydy, MAS Orava, o. z. a Gminy Trzyciaz.

1 Pulk Piechoty 1 Brygady Legionóv Polskich z Krakova držal pri hroboch padlých Oravcov počas celej pietnej spomienky čestnú stáž v dobových uniformách.

Symbolicky bolo zapálených štyridsať kahancov na pamiatku rovnakého počtu padlých rodákov z Oravy.

Tejto spomienke venovali pozornosť aj poľské médiá, ktoré sa celého pietneho aktu zúčastnili a postarali sa o publicitu tohto stretnutia.

Na toto ušľachtilé podujatie sponzorsky alebo materiálne prispeli Promet Slovakia s.r.o., Ing. Jozef Svetošák,  JUDr. Matej Mních.

Na ceste a pri následnej návšteve mesta Krakov nás slovom erudovane sprevádzal Mgr. Jindřich Čajka, pri tlmočení pomáhal Ing. Ivan Paluga.

Všetci zúčastnení sa zhodli na potrebe ďalších výskumov, rekonštrukcie a rozvoja infraštruktúry na zachovanie tohto unikátneho miesta spoločnej histórie, ktoré je tichou pripomienkou nezmyselnosti vojny. Z tohto dôvodu boli pozvaní poľskí zástupcovia na Slovensko, kde sa bude pokračovať v nastúpenej spolupráci.


Oravský hrad vyhral celonárodnú anketu o najkrajší hrad na Slovensku

Denník Pravda odštartoval nový letný seriál – Divy Slovenska. Nájdete v ňom tipy na výlety na miesta, ktoré sa toto leto oplatí vidieť a zažiť. Seriál má 44 častí a bude vychádzať v denníku aj na webe každý pracovný deň počas prázdnin. Prvý týždeň ste hlasovali za NAJ hrad a víťazom sa stal Oravský hrad. Hlasovať môžete ďalšie týždne v článkoch o divoch Slovenska, všetko podstatné nájdete na adrese www.pravda.sk/divyslovenska

 

Orava stvorená pre cestovný ruch

Orava je nádherný, prírodný región, ktorý si vás podmaní v každom ročnom období. Vychutnajte si ukážku jeho krásy a určite sa ho vyberte navštíviť.