Zabezpečenie chodu MAS a riadenie implementácie stratégie CLLD

MAS Orava, o.z. začala realizovať projekt Zabezpečenie chodu MAS a riadenie implementácie stratégie CLLD, prostredníctvom ktorého dôjde k zabezpečeniu činnosti miestnej akčnej skupiny MAS Orava, o.z. a k riadeniu stratégie CLLD na území MAS Orava.

Projekt je zameraný na financovanie prevádzkových nákladov MAS Orava v programovom období 2014 – 2020 a zabezpečí chod MAS, resp. chod jej kancelárie, ktorej hlavnou úlohou bude zabezpečovanie a manažovanie činnosti MAS v súlade s princípmi CLLD a realizáciu úloh a naplnenie cieľov združenia v súlade so schválenou Stratégiou miestneho rozvoja MAS.


Stretnutie pracovného tímu a pracovných skupín Stratégie CLLD

Dňa 1.6.2017 sa v Oravskom Podzámku konalo stretnutie pracovného tímu a pracovných skupín vytvorených pre potreby aktualizácie Stratégie CLLD, jej príloh a ostatných dokumentov zadefinovaných v opätovne vyhlásenej výzve na predkladanie žiadosti o schválene stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitov a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny s číslom 21/PRV/2017.

Hlavnú časť pracovného stretnutia tvorilo zadefinovanie zmien v aktuálnej verzii Stratégie CLLD s názvom „Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Regiónu Oravy“. Pracovný tím rozvrhol vytvorenie zmien v jednotlivých kapitolách, ktoré je nevyhnutné vykonať podľa aktualizovaného Systému riadenia CLLD a Metodického pokynu pre spracovanie stratégie CLLD. Hlavné identifikované oblasti zmien sú kapitoly týkajúce sa rozpočtu, akčného plánu a merateľných ukazovateľov.

Zároveň boli vykonané aj zmeny v aktuálnej verzii Stanov MAS Orava, o.z. – taktiež podľa pokynov v akktualizovanom Systéme riadenia CLLD.

Pracovné stretnutie MAS Orava, o.z. a Miestnej akčnej skupiny Biela Orava

Dňa 23.05.2017 sa v kancelárii MAS Orava, o.z. v Oravskom Podzámku o 10.00 hod. uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov MAS Orava, o.z. a Miestnej akčnej skupiny Biela Orava.

Predmetom pracovného stretnutia bola výzva č. 21/PRV/2017 na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny, otázky súvisiace s výzvou a ďalšia vzájomná spolupráca obidvoch partnerstiev.

10. Valné zhromaždenie členov MAS Orava, o.z.

Dňa 30.11.2016 sa uskutočnilo 10. Valné zhromaždenia členov MAS Orava, o.z. na obecnom úrade v Nižnej. Dôležitým bodom programu rokovania Valného zhromaždenia bolo prerokovanie a schválenie Dodatku k Integrovanej územnej stratégii CLLD pre územie verejno-súkromného partnerstva MAS Orava, o.z. Zhromaždenie rozhodlo v rámci Výzvy č. 20/PRV/2016 na predkladanie Žiadosti o schválenie stratégie CLLD a udelenie štatútov miestnych akčných skupín – predložiť riadiacemu orgánu Dodatok k Stratégii CLLD v pôsobnosti VSP MAS Orava, o.z.

Ďalším dôležitým bodom Valného zhromaždenia bolo Schválenie Výročnej správy o činnosti za rok 2015, v ktorej boli taktiež uvedené informácie a aktivity MAS Orava, o.z. za rok 2015. Zároveň bola schválená výška členských príspevkov pre kalendárny rok 2017. V závere programu Valného zhromaždenia bol diskutovaný bod rôzne, v ktorom predseda združenia p. Jozef Záhora vystúpil s požiadavkou o zmenu Stanov verejno-súkromného partnerstva MAS Orava, o.z. a to rozšírenie možnosti rozhodovania písomnou procedúrou per rollam aj pre najvyšší orgán združenia, ktorým je Zhromaždenie členov.

Uznesenia zo Zhromaždenie MAS Orava, o.z. boli jednohlasne schválené všetkými členmi.

Výsledky súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016“ – 1. miesto v kategórii Naša budúcnosť

Obľúbená súťaž, organizovaná Národnou sieťou rozvoja vidieka SR, prezentujúca krásy našej prírody, zaujímavých ľudí, podujatia i ľudové tradície a zvyky slovenského vidieka, má úspešne za sebou svoje 6. pokračovanie. Do tohto ročníka sa zapojilo 15 MAS/VSP so 73 súťažnými fotografiami, ktoré boli zaradené do šiestich kategórií: Naša príroda, Naši ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše „naj“ a Život v našej MAS/VSP. Každá z kategórií ponúkla nevšedné i pozoruhodné zábery a hlasujúci mali z čoho vyberať.

V mene Národnej siete rozvoja vidieka SR ďakujeme súťažiacim za zaslanie originálnych tematických snímok i hlasujúcim, ktorí vyjadrili svoj názor prostredníctvom internetového hlasovania. Víťazom súťaže posielame srdečné gratulácie.

MAS Orava, o.z. sa pripája a taktiež ďakuje za každý jeden hlas, ktorý naše fotografie v silnej konkurencii získali. Filipovi Hrkeľovi, autorovi výhernej fotografie v kategórii Naša budúcnosť, srdečne blahoželáme.

Víťazmi súťaže na prvých troch miestach sú:

v kategórií „Naša budúcnosť“

1. Biking pri západe slnka
autor: Filip Hrkeľ
MAS Orava, o.z.

2. Detská radosť
autor: Mgr. Žaneta Šušoliaková
OZ ”Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“

3. Koláčov mám plné, plné fúry…
autor: Anna Margetínová
OZ RADOŠINKA

v kategórii „Naša príroda“

1. Kontrasty prírody
autor: Daniela Matejovičová
OZ RADOŠINKA

2. Horehronské podolie
autor: Lucia Vačoková
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron

3. Jar na Liptove
autor: Jaroslav Moravčík
OZ “Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“

v kategórii „Naši ľudia“

1. Sliačanskí gazdovia
autor: Anna Kočibalová
Občianske združenie Stredný Liptov

2. Skaut pomáha
autor: Lukáš Ďurina
OZ ”Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“

3. Hop pierko do vankúša
autor: Boris Zábražný
OZ RADOŠINKA

v kategórii „Naše tradície“

1. Bojnianska jar s príchuťou tradície
autor: Peter Marko
OZ RADOŠINKA

2. Točí sa mi, točí
autor: Roland Uhrina
OZ ”Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“

3. Liptovskie oberáky
autor: Tužinská Dana
OZ “Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“

v kategórii „Naše naj“

1. Platan – Strom roka 2012
autor: Ing. Michal Repka
Mikroregión CEDRON – NITRAVA

2. Kostol sv. Martina
autor: Jaroslav Moravčík
OZ “Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“

3. Rímskokatolícky kostol sv. Štefana Kráľa
autor: Peter Michalík
OZ RADOŠINKA

 v kategórií „Život v našej MAS/VSP“

1. Pre všetky dievky na vydaj
autor: Ing. Michal Repka
Mikroregión CEDRON – NITRAVA

2. Oživenie histórie
autor: Katarína Rybanská
OZ RADOŠINKA

3. Ovca ako dar
autor: Jozef Jurík
OZ ”Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“

Absolútnym víťazom sa stala fotografia v kategórii „Naše tradície“

Bojnianska jar s príchuťou tradície
autor: Peter Marko
OZ RADOŠINKA

Všetky fotografie si môžete prezrieť v publikácií „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016“.

MAS Orava, o.z. sa zúčastnila školenia k I. výzve pre mikroprojekty v Žiline

Dňa 22.7.2016 sa v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja konalo školenie k I. výzve pre mikroprojekty Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia združenia MAS Orava, o.z., pretože spoločne so svojím poľským partnerom MAS Stowarzyszenie Przyjazna dolina Raby i Czarnej Orawy pripravujú niekoľko zámerov týkajúcich sa hlavne rozvoja cestovného ruchu, ochrany prírody a životného prostredia a vzdelávania a radi by ich implementovali na poľsko-slovenskej hranici.

Na školení sme dostali priestor pre konzultáciu týchto zámerov so zamestnancami Odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja, ktorí celé školenie viedli. Na základe výsledkov konzultácií budú navrhnuté konkrétne úpravy na spoločných stretnutiach s poľským partnerom.

Pomôžte nám v súťaži Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016

Aj tento rok sa naša MAS zapojila do súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016. Súťažné fotografie našich šikovných fotografov môžete podporiť v troch kategóriách: Naša budúcnosť, Naše naj a Život v našej MAS/VSP.

Pre hlasovanie v jednotlivých kategóriách je potrebné kliknúť na názov danej kategórie a v nej následne kliknúť na tlačidlo „Hlasovať“, ktoré sa nachádza pod fotografiou, ktorú chcete podporiť. Hlasovať môžete v každej z kategórii, pričom jednej Vami vybranej fotografii môžete udeliť iba jeden hlas. Link, kde môžete hlasovať sa nachádza tu :

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=48

Fotografie, s ktorými súťaží MAS Orava, o.z. a prosíme Vás o ich podporu:

Kategória Naša budúcnosť – Fotografia s názvom „Biking pri západe slnka“.nasa buducnost

 

Kategória Naše naj – Fotografia „Slovania a ich pôvod“.nase naj

Kategória Život v našej MAS/VSP – Fotografia „Boj o slobodu“.

zivot v nasej mas.vsp

 

Za každý jeden hlas vopred veľmi pekne ďakujeme!

Stretnutie so zástupcami partnerskej MAS z Poľskej republiky

Dňa 24.5.2016 sa v priestoroch obecného úradu v Oravskom Podzámku konalo stretnutie zástupcov partnerskej MAS z územia poľskej Oravy Stowarzyszenia Rozwoju Orawy so zástupcami MAS Orava, o.z. a starostami obcí Oravský Podzámok a Hruštín.

Predmetom stretnutia bolo predstavenie projektových zámerov obidvoch miestnych akčných skupín, ktoré by bolo možné spoločne ďalej rozpracovať a predložiť v rámci aktuálnej výzvy  na predkladanie žiadostí o NFP prvej prioritnej osi Operačného programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko.

Každý z prezentovaných zámerov bol detailne predstavený, od ich aktivít, predpokladaného harmonogramu, zodpovednosti za jednotlivé časti realizácie projektu, rozpočtových povinností a návrhov na čo najefektívnejšiu publicitu. Celkovo boli rozdiskutované tri projektové zámery na zlepšenie prírodného a kultúrneho dedičstva v poľsko – slovenskom prihraničí.

Obidvaja partneri sa zaviazali, že do najbližšieho stretnutia, ktoré je naplánované v druhej polovici júna v Poľsku, detailne rozpracujú jednotlivé zámery, o ktorých budú následne rokovať. Tohto stretnutia sa plánujú zúčastniť aj zástupcovia členov MAS Orava, o.z. a partnerských organizácií MAS.

Súťaž: Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje aj v tomto roku súťaž o „Najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP 2016“.

Kto sa môže do súťaže zapojiť ?

Zapojiť sa môže každý, kto disponuje vo svojom albume fotografiami z územia MAS Orava, ktoré zachytávajú ľudí, prírodu, ľudové tradície, budúcnosť, prípadne „naj“ z územia.

 

Kategórie fotografií:

  1. Naša príroda (krajina, v ktorej sa územie MAS/VSP nachádza a jej prírodné krásy, bohatstvo, úkazy a zaujímavosti)
  2. Naši ľudia (obyvatelia z územia MAS/VSP, ľudia z územia MAS/VSP vytvárajúci hodnoty)
  3. Naše tradície (kroje reprezentujúce územie MAS/VSP)
  4. Naša budúcnosť (deti a mládež a ich aktivity)
  5. Naše „naj“ (pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa v území MAS/VSP
  6.  Život v našej MAS/VSP aktivity a činnosti, ktoré sa uskutočňujú v MAS/VSP)

K zaslaným fotografiám, prosím, uveďte do akej kategórie ju radíte, stručný popis fotografie  a meno autora

Čo získate zapojením do súťaže?

  • Víťazné fotografie budú ocenené vecnou cenou. Najlepšie fotografie budú odprezentované na medzinárodnej poľnohopodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2016 v rámci expozície Národnej siete rozvoja vidieka.

 

Technické požiadavky

  • fotografie vo formáte „jpg“
  • veľkosť fotografie min. 1,5 MB

 

Kde zaslať fotografie?

  • email: moravcik@masorava.sk

Fotografie je možné zaslať nám do 18.05.2016

Viac o súťaži sa dozviete tu: informacie_1-1