Zber údajov a projektových zámerov k príprave stratégie CLLD

MAS Orava, o.z. v súčasnosti spracováva rozvojovú stratégiu územia (stratégia CLLD), ktorá je povinnou prílohou projektového zámeru v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstva pôdohospodárstva SR (19.2. Podpora na vykonávanie operácii v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, č. 1MAS/PRV/2015).  V zmysle stanov nášho združenia je úlohou MAS Orava, o.z. poskytovať pomoc a poradenstvo svojim členom pri spracovaní projektových zámerov a ich realizácií v rámci programov podpory PRV, IROP.  Informácie o projektových zámeroch slúžia ako podklad pre spracovanie stratégie CLLD (implementačný a finančný plán) a zároveň ako informácia o potrebách regiónu v záujmovom území MAS.

Za účelom spracovania analytickej časti stratégie CLLD je nevyhnutné vyhodnotiť množstvo analytických údajov, ktoré je možné získať v rámci samospráv (obcí, miest). Dovoľujeme si Vás preto požiadať o vyplnenie priloženého dotazníka o vašej obci ( meste) do 12.11.2015

Za účelom spracovania strategickej a implementačnej časti stratégie CLLD je nevyhnutné spoznať potencionálnu investičnú absorpčnú kapacitu územia partnerstva. Vyplnenie údajov o projektových zámeroch je nevyhnutné pre správne nastavenie finančného plánu stratégie. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o vyplnenie priloženého dotazníka. Dotazník je určený pre široku verejnosť. Údaje o projektových zámeroch je možné vpísať priamo pod jednotlivé opatrenia a aktivity PRV resp. IROP.

Na vypracovávaní stratégie sa podieľa pracovný tím v zložení:

  • Ing. Ondrej Šeliga, za oblasť strategického plánovania, implementácie a financovania (tel.: 0911/448 342, seliga@masorava.sk)
  • Mgr. Tomáš Moravčík, analytická časť, hodnotiaci a výberový proces (tel.: 0904/607027, moravcik@masorava.sk)
  • Mgr. Alžbeta Čadecká, analytická časť (oblasť kultúry a cestovného ruchu) projektový zámer, prílohy CLLD, prílohy projektového zámeru (tel.: 0901/711 856, alzbeta.cadecka@masorava.sk)
  • Mgr. Zuzana Antušáková, analytická časť – oblasť verejných služieb, infraštruktúry, miestne zisťovania, prílohy (tel.: 0904/607027, zuzana.antusakova@masorava.sk).

Na spracovaní sa podieľajú 3 tématické pracovné skupíny. Ich úlohou (aj vzhľadom na obmedzený čas na prípravu stratégie) je pripomienkovanie a návrh dopracovania stratégie v nasledovných oblastiach:

  • Kultúra a vidiecky cestovný ruch
  • Verejné služby a podpora podnikania
  • Vzdelávanie a ochrana životného prostredia