MAS Orava, o.z. sa zúčastnila konferencie k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2020

MAS Orava, o.z. sa dňa 20.10.2015 zúčastnila na Úrade ŽSK  konferencie k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2020, kde svoje prezentácie predstavili viacerí aktéri regionálneho rozvoja v Žilinskom samosprávnom kraji. Tieto prezentácie sa týkali PHSR ŽSK 2014 – 2020, podpory udržateľnej mobility, Programu rozvoja vidieka, IROP a RIUS ŽSK, podpory programov cezhraničnej spolupráce v ŽSK.