Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky s názvom „Zabezpečenie služieb poradcu, školiteľa a lektora seminárov v oblasti strategického plánovania regionálneho rozvoja“ – zverejnenie zadania zákazky

Predmetom zákazky s názvom „Zabezpečenie služieb poradcu, školitela a lektora seminárov v oblasti strategického plánovania regionálneho rozvoja“ je dodanie nasledovných služieb:

Poradca, lektor, školiteľ pre strategický dokument v oblasti regionálneho rozvoja v súvislosti s  prípravou na implementáciu Stratégie CLLD:

  • Riadenie a koordinácia odborných vzdelávaní (seminárov)
  • Koordinácia pracovných skupín
  • Komunikácia s manažérom združenia
  • Dozor a odborný dohľad nad správnym priebehom realizácie prípravy stratégie CLLD na území MAS Orava, o.z.
  • Pripomienkovanie jednotlivých častí spracovanej Stratégie CLLD

Samotná Výzva bude dostupná na stiahnutie v prvý deň predkladania ponúk 20.7.2015 na nižšie priloženom linku:

vyzva 19.1-poradcaCLLD

MAS Orava, o. z. pripravuje Spoločný program rozvoja obcí Oravského Podhradia

Platné znenie Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja ponúka samosprávam v novom programovacom období 2014 – 2020 možnosť spracovania Spoločného programu rozvoja obcí, ktorý bude v plnom rozsahu nahrádzať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja samospráv slúžiacich ako základné dokumenty regionálneho rozvoja na úrovni obcí.

Túto novú možnosť sa rozhodli využiť aj obce združujúce sa v okolí Oravského hradu s neformálnym názvom „Oravské podhradie“. Tieto spája nielen hrad, ale aj dlhoročná spolupráca pri najrôznejších projektoch, kultúrnych a osvetových akciách. Sú nimi obce Oravský Podzámok, Medzibrodie nad Oravou, Pribíš, Horná Lehota, Sedliacka Dubová, Dlhá nad Oravou, Krivá, Chlebnice, Malatiná a Pokryváč. Práve z tohto dôvodu sa rozhodli vytvoriť rozvojový strategický dokument s názvom Spoločný program rozvoja obcí Oravského podhradia, ktorý im bude slúžiť počas celého programovacieho obdobia 2014 – 2020 na podporu regionálneho rozvoja a čerpania dotácií z EÚ. Údaje a informácie, ktoré sú využívané pri spracovaní spoločného programu rozvoja obcí budú zároveň využité pri spracovaní integrovanej územnej stratégie LEADER/CLLD. Za účelom spracovania programových dokumentov je potrebné vyplniť nasledovné dotazníky:

Informačný dotazník pre obce

Starosta obce, alebo ním poverená osoba vyplní elektronický informančný dotazník:
http://goo.gl/forms/xMyMec5NdS

Dotazník – poslanci

Dotazník je určený pre volených zástupcov obce – poslancov a starostu obce. V obci je potrebné oznámiť (napr. prostredníctvom verejného oznamu, webovej stránky, vývesky a pod.) že občania majú možnosť svoje návrhy k programu rozvoja obce predkladať prostredníctvom svojich volených zástupcov – poslancov obecných zastupiteľstiev. Zároveň je vhodné informovať, že informácie sú uvedené na webstránke masorava.sk
http://goo.gl/forms/9JqVY2sHGU

Projektové zámery

V rámci projektových zámerov obce (pôsobnosť samosprávy) dotazník vypnlí starosta obce, resp. ním poverená osoba. Je potrebné uviesť informácie o všetkých predpokladaných projektoch a zámeroch. Zároveň je potrebné získať a sprostredkovať informácie o pripravovaných projektoch v súkromnej a neziskovej sfére (podnikatelia, združenia, cirkev, PSV – urbár, umelecké združenia, telovýchova, dobrovoľní hasiči…) – Nie je potrebné uvádzať projektové zámery s celkovým rozpočtom pod 2tis.Eur, sponzorské dary a pod. Pri každom projektovom zámere je potrebné identifikovať predpokladaný zdroj financovania, alebo kombináciu zdrojov.
http://goo.gl/forms/fEPlg2aZfa

Informáciu o spracovaní spoločného programu rozvoja obcí je potrebné zverejniť na webovej stránke obce.

Spoločné programy rozvoja obcí na Orave

Platné znenie Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja ponúka samosprávam v novom programovacom období 2014-2020 možnosť spracovania Spoločného programu rozvoja obcí, ktorý bude v plnom rozsahu nahrádzať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja samospráv slúžiacich ako základné dokumenty regionálneho rozvoja na úrovni obcí. Aj tento dokument je dôležitý pri získavaní dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ. Jediná podmienka vytvorenia takéhoto spoločného dokumentu je tá, že obce musia spoločne katastrálne susediť.

Túto novú možnosť sa rozhodli využiť aj obce okresu Dolný Kubín, ktoré pristúpili k spracovaniu Spoločného programu rozvoja obcí. Obce sa zlúčili do dvoch prirodzených mikroregionálnych celkov, nakoľko sa celistvosť územia narušila kvôli samosprávam, ktoré si svoje Programy rozvoja obce začali pripravovať samostatne, prípadne sú ich Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja z minulého programovacieho obdobia platné aj počas nového programovacieho obdobia.

Spoločné programy rozvoja obcí budú z tohto dôvodu vytvorené dva. Jeden zostavujú obce východne od katastrálneho územia mesta Dolný Kubín, ktorými sú Oravský Podzámok, Medzibrodie nad Oravou, Pribíš, Horná Lehota, Sedliacka Dubová, Dlhá nad Oravou, Krivá, Chlebnice, Malatiná a Pokryváč. Druhý zostavujú obce západne od katastrálneho územia mesta Dolný Kubín a síce obce Leštiny, Vyšný Kubín, Jasenová, Oravská Poruba, Veličná, Istebné, Zázrivá, Párnica, Žaškov a Kraľovany.

Obce, ktoré sa do Spoločného programu rozvoja obcí okresu Dolný Kubín nezapoja sú Dolný Kubín, Bziny, Pucov a Osádka.

Všetky získané štatistické údaje a výsledky dotazníkových šetrení budú použité aj ako podklady pre vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Orava, o.z., ktorou sa budeme uchádzať o štatút  Miestnej akčnej skupiny, ktorá bude následne môcť svoju Integrovanú stratégiu aj na území realizovať a počas rokov 2014 – 2020 rozdeľovať časť eurofondov tzv. „zdola“, teda na miestnej úrovni.