Pietna spomienka na boje pri poľskom Jangrote počas 1. svetovej vojny

Jangrot, 11.11.2014

V novembri 1914  v okolí Jangrota  (50km severne od Krakova) útočili ruské vojská na Krakov.

Rakúsko-uhorská armáda sa úpenlivo bránila aj za cenu vysokých strát. V tejto bitke zhodou okolností  boli nasadené na jednom úseku frontu obidva trenčianske pluky (71. peší pluk a 15. honvédsky – peší pluk) okrem nich aj 72. IR  z Bratislavy  a 14. honvédsky pluk z Nitry. V čase bojov všetci muži z Oravy, ktorí mali brannú povinnosť, rukovali do trenčianskych plukov. Preto sa bojov pri Jangrote zúčastnilo aj niekoľko sto Oravcov. V týchto bojoch padlo viac ako 40 Oravcov, mnohí ďalší boli ranení a nezvestní. Výskum o tejto etape vojny stále prebieha. Predpokladá sa, že tu zahynulo niekoľko sto Slovákov, no s istotou vieme identifikovať viac ako 40 z nich. Všetci sú pochovaní na cintoríne Jangrot, ktorý je miestom odpočinku pre 1800 padlých vojakov.

 Pri príležitosti stého výročia týchto  neblahých udalostí zorganizovali  Klub vojenskej histórie Beskydy spoločne s MAS Orava, o. z. pietnu spomienku, ktorej sa zo Slovenska zúčastnilo 42  ľudí (nielen z Oravy, ale aj z Považskej Bystrice a Bratislavy). Celú delegáciu osobne privítal wójt gminy  Mgr. Ing. Roman Želazny.

Prítomní boli zástupcovia oravských obcí – starostovia z Medzibrodia, Leštín, Jasenovej, Zázrivej a Oravského Podzámku. Zastúpená bola aj Obec Oravcov v Bratislave, ďalej  tiež zástupcovia zo Žilinského samosprávneho kraja, skupina študentov gymnázia P.O. Hviezdoslava, ktorí významne prispeli  k zdarnému priebehu spomienkového aktu. S hudobným sprievodom na akordeón prispeli sestry Tarajové pod dozorom pani učiteľky Vrtichovej zo ZUŠ P. M. Bohúňa. Prítomní boli aj učitelia dejepisu z miestnych škôl a dobrovoľný hasičský zbor, ktorí sa postarali o ochutnávku dobových jedál tak, ako sa podávali vojakom počas bojov v 1. setovej vojne.

Slovenskí zástupcovia osadili na cintoríne Jangrot drevený kríž,  ktorý osobne vyrobil starosta Zázrivej  a priamo na mieste posvätil vdp. Miroslav Žmijovský – kaplán z Hruštína. Vence boli položené v mene obcí Zákamenné, Zázrivá, Medzibrodie nad Oravou, Jasenová, Oravský Podzámok, Klubu vojenskej histórie Beskydy, MAS Orava, o. z. a Gminy Trzyciaz.

1 Pulk Piechoty 1 Brygady Legionóv Polskich z Krakova držal pri hroboch padlých Oravcov počas celej pietnej spomienky čestnú stáž v dobových uniformách.

Symbolicky bolo zapálených štyridsať kahancov na pamiatku rovnakého počtu padlých rodákov z Oravy.

Tejto spomienke venovali pozornosť aj poľské médiá, ktoré sa celého pietneho aktu zúčastnili a postarali sa o publicitu tohto stretnutia.

Na toto ušľachtilé podujatie sponzorsky alebo materiálne prispeli Promet Slovakia s.r.o., Ing. Jozef Svetošák,  JUDr. Matej Mních.

Na ceste a pri následnej návšteve mesta Krakov nás slovom erudovane sprevádzal Mgr. Jindřich Čajka, pri tlmočení pomáhal Ing. Ivan Paluga.

Všetci zúčastnení sa zhodli na potrebe ďalších výskumov, rekonštrukcie a rozvoja infraštruktúry na zachovanie tohto unikátneho miesta spoločnej histórie, ktoré je tichou pripomienkou nezmyselnosti vojny. Z tohto dôvodu boli pozvaní poľskí zástupcovia na Slovensko, kde sa bude pokračovať v nastúpenej spolupráci.


Osmô párnickô švábkobraňá

MAS Orava, o.z. Vás pozýva do obce Párnica na festival jedla a hudby v znamení švábky. Ako už býva zvykom môžete sa tešiť na bohatý folklórny program, kulinársky zážitok, množstvo zábavných hier a súťaží pre deti aj dospelých. Osmô párnickô švábobraňá sa uskutoční 24. augusta 2014 o 13:00 hod na futbalovom štadióne v párnici.

Švábkobranie 2014_m

MAS Orava, o.z. sa prezentovala a získavala skúsenosti na Informačnom seminári v Hrušove

V dňoch 5. až 7. mája 2014 sa za účasti zástupcov ZMODO (Združenie miest a obcí Dolnej Oravy) a pracovníkov MAS Orava, o.z. uskutočnil Informačný seminár, ktorý sa konal v obci Hrušov (okres Veľký Krtíš).

V deň príchodu nás v poobedňajších hodinách privítal starosta obce Ing. Pavel Bendík na obecnom úrade v Hrušove. Stručne nás oboznámil s históriou obce Hrušov a jej okolia, taktiež s plánovaným programom informačného seminára. Po malom občerstvení sme sa presunuli k miestam, na ktoré sú Hrušovčania právom hrdí. Ide o malé tufovopieskovcové pivnice, v ktorých nám miestni hospodári predstavili vlastnú výrobu regionálnych poľnohospodárskych produktov. Následne po tom sa uskutočnil futbalový zápas medzi MAS Orava, o.z. a zástupcami ZMODO, ktorých súpermi boli ?Starí páni? z Hrušova. Tesné víťazstvo si nakoniec odniesli zástupcovia MAS Orava a ZMODO. Prvý deň sme ukončili spoločnou večerou v miestnej reštaurácií.

Druhý deň bol vyčlenený aktivitám Informačného seminára. Hlavným programom dňa bolo predstavenie MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, MAS Zlatá Cesta v zastúpení ich predsedníčok, Ing. Martiny Škrdlovej (MAS PKP) a Ing. Aleny Ciglanovej (MAS ZC). Taktiež predstavenie doterajších aktivít MAS Orava, o.z. jej projektovým manažérom Mrg. Tomášom Moravčíkom.

Zástupkyňa MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia informovala o histórii MAS a procese kreovania MAS, o úspešne zrealizovaných projektoch a o strategických cieľoch do roku 2016. V prednáške boli vyzdvihnuté najmä nasledovné ciele: Podpora činností v oblasti cestovného ruchu, Rozvoj základných služieb pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo, Obnova a rozvoj dedín, Vzdelávanie a informovanosť obyvateľov a mnohé iné.

V podobnom duchu nám bola predstavená aj stratégia MAS Zlatá cesta. Jej strategickým zameraním je tiež Podpora vidieckeho turizmu, drobného podnikania a reštrukturalizácia poľnohospodárstva. Dôraz sa pritom kladie hlavne na zabezpečenie trvalo udržateľný rozvoj regiónu Zlatá cesta a rozumné využívanie prírodného a kultúrno-historického potenciálu regiónu. Boli nám predstavené tiež opatrenia PRV implementované prostredníctvom Leader. V rámci týchto prednášok bola predstavená aj novozaložená MAS Orava o.z. prostredníctvom projektového manažéra Ing. Ondreja Šeligu s doterajšími aktivitami a strategickým zameraním do budúcnosti. Okrem toho bola prednáška venovaná aj aktivitám občianskeho združenia Eko-Centrum, o.z., na základoch ktorého vzniká MAS Orava, o.z., jeho histórii, úspešne zrealizovaným projektom a skúsenosťami s koordináciou projektov pre samosprávy. Koniec prednášok ukončila voľná diskusia na vyššie spomínané témy.

Po prednáške sme sa zúčastnili prezentácie výsledkov projektu „Ekomúzeum HONT“ priamo v obci Hrušov. Bola nám poskytnutá ukážka domácej výroby regionálnych potravinárskych produktov (lepníky) priamo vo dvore jedného zo zachovaných starých hospodárstiev v Hrušove. V rámci tejto remeselnej ukážky nám bol predstavený aj tradičný folklór.

Po tejto návšteve sme sa presunuli do obce Vinica, kde nám bol starostom obce predstavený Dom smútku, ktorého rekonštrukciu zrealizovali prostredníctvom programu LEDER. Deň bol ukončený vo vínnej pivnici, kde bola pripravená pútavá prezentácia a ukážky certifikovaného produktu regionálnej vínnej značky HONT.

Posledný deň sa niesol v znamení ukážok rôznych podporených projektov v rámci Programu rozvoja vidieka, ktoré sa nachádzajú priamo v obci Hrušov alebo v jej bezprostrednom okolí. Po tejto časti nasledovalo krátke občerstvenie a s pozvaním hosťujúcich na Oravu sme sa rozlúčili.
Tento Informačný seminár bol veľmi prínosný a poučný, nakoľko sme boli informovaní o pozitívach ale aj negatívach riadenia miestnej akčnej skupiny, podarilo sa nám nadviazať niekoľko partnerstiev, ktoré budú v blízkej budúcnosti určite naplno využité a naďalej rozvíjané.