Výzva na predkladanie cenových ponúk – aktualizácia webovej stránky projektu

Predmetom zákazky je aktualizácia webovej stránky www.masorava.sk. Cieľom aktuálizácie stránky je informovanie širokej verejnosti o realizácií projektu: „Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce./Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza.“ 
Stránka bude obsahovať časti s informáciami o projekte, informáciu, že projekt je realizovaný prostredníctvom Programu Interreg PL-SK z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, informácie o zapojených partneroch v projekte, informácie o aktivitách projektu a priebehu implementácie. Taktiež aj informácie o školách analyzovaných v projekte. Rovnako bude umožnovať zverejňovať príspevky o spolupracujúcich stredných školách v projekte.Informácie o aktivitách a cieľoch projektu budú v slovenskom aj v poľskom jazyku.

Výberové konanie na pozíciu „projektový manažér“

Podrobnosti o pracovnom mieste

Plný úväzok  · 900 € – 1 200 € mesačne

Miesto výkonu práce: Kancelárie MAS Orava, 027 41 Oravský Podzámok 60,

Popis práce

 • príprava žiadostí o nenavratný finančný príspevok EÚ
 • organizačné a technické zabezpečovanie realizácie aktivít projektu (koordinácia partnerov, koordinácia členov projektového tímu, zabezpečenie procesu verejného obstarávania a pod.)
 • dohľad a koordinácia povinností prijímateľa podľa príručiek pre prijímateľa /zmlúv o NFP – komunikácia s riadiacimi orgánmi – zabezpečovanie publicity a informovanosti o projektoch
 • zodpovednosť za prípravu žiadostí o platbu, koordinácia agendy súvisiacej s financovaním a monitorovaním projektov, zodpovednosť za dodržiavanie termínov na predkladanie žiadostí o platbu
 • realizácia projektov národnej a medzinárodnej spolupráce

Kvalifikačné predpoklady: 

 • výhodou je VŠ vzdelanie, podmienkou min. stredoškolské s maturitou
 • ovládanie PC, výhodou macOS (používame apple)

Osobné predpoklady: 

 • komunikatívnosť, prijemné vystupovanie
 • flexibilita
 • zodpovednosť
 • samostatnosť
 • dôslednosť
 • pracovitosť
 • cieľavedomosť a ochota pracovať na sebe

Benefity: 

 • prijemné pracovné prostredie v nových priestoroch priamo pod oravským hradom
 • dynamický mladý kolektív

Nájdite si niečo o nás na www.masorava.sk a nebojte sa prihlásiť!

Link, na ktorom môžete reagovať na voľné pracovné miesto: !TU!

Reagujeme len na vyplnené žiadosti a seriózny záujem.

Tešíme sa na spoluprácu.

Výzva na predloženie cenových ponúk – analýza

Predmetom zákazky je výber dodávateľa služieb experta pre spracovanie analytického dokumentu o zhodnotení súčastného stavu úrovne kvality vzdelávania a zhodnotení súčastných požiadaviek zamestnávateľov na úroveň a obsah vzdelávania vo vybraných odboroch poľnohospodárstva. Analýza zároveň zhodnotí reálne možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce v regióne vo vybraných odboroch. Spracovateľ analýzy úzko spolupracuje s objednávateľom služieb – MAS Orava, o.z. a pedagogickými expertmi pre jednotlivé oblasti duálneho vzdelávania a poľnohospodárstva (potravinárskej výroby a služieb). Viac info k zverejnenej výzve na stránke: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/6509

MAS ORAVA. o.z. vyhlasuje výberové konanie na pozíciu „Koordinátor vzdelávacích aktivít“

Druh pracovného pomeru:  Dohoda o vykonaní práce

Miesto výkonu práce:  Oravský Podzámok 

Termín nástupu: 1.8.2020

Náplň práce: V rámci implementácie projektu s názvom Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce“ koordinácia, organizácia, logistika a administratívne zabezpečenie dohľadu nad realizáciou analýzy vzdelávacích potrieb prihraničného regiónu, Spoločného akčného plánu a inovatívnych vzdelávacích materiálov. Koordinácia mapovania situácie v oblasti zamestnanosti a odborného vzdelávania, analýza existujúcich odborov zameraných na oblasť potravinárstva, agrotroniky a veterinárstva a poskytovanie duálneho vzdelávania. Vymedzenie obsahu a štruktúry analýzy, rozdelenie úloh, brainstorming. Spolupráca vypracovaní dotazníkového prieskumu so zamestnávateľmi, drobnými podnikateľmi v cezhraničnom regióne. 

Požiadavky na zamestnanca :

vzdelanie:                   min. vysokoškolské I. stupňa

jazykové znalosti:       anglický jazyk (úroveň B2)

IT zručnosti:                pokročilý používateľ Microsoft Office, Project, Visio, Outlook

Požadovaná prax a osobnostné predpoklady uchádzača:

Skúsenosti s riadením personálu, skúsenosti s vypracovaním analýz a analytických dokumentov, organizačné skúsenosti a schopnosti, schopnosť pracovať v tíme, ochota spolupracovať, samostatnosť plánovania práce, zodpovednosť, samostatnosť pri plnení agendy, flexibilita.

Informácie o výberovom konaní 

Životopis so žiadosťou o prijatie do zamestnania posielajte poštou, osobne na adresu sídla združenia alebo e-mailom na adresu: katarina.subjakova@masorava.sk do 17.7.2020 

Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritéria, budú pozvaní na osobné stretnutie. 

Vážime si vaše vzdelanie a skúsenosti, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov a žiadostí). Ak bude váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do druhého kola výberu. V prípade, ak sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania budú vaše osobné údaje spracúvané do ukončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované.
Zaslaním životopisu  emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete MAS ORAVA, o.z., so sídlom 027 41 Oravský Podzámok 60 súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v životopise, uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných právnych predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

Mas Orava, o.z. ďakuje za Váš záujem. 

Prieskum trhu

MAS Orava, o.z. zverejňuje výzvu na predmet zákazky „Sklenená stena – sklo, kovanie, montáž“. Zákazka je spolufinancovaná z Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 , projekt č.: PLSK.03.01.00-SK-0197/18 s názvom Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce. Lehota na predkladanie ponúk trvá do 4.5.2020 do 12:00 hod. Podrobné informácie sú uvedené v priloženej výzve na predkladanie ponúk.

Oznamenie o zverejnení výzvy na predloženie cenovej ponuky

MAS Orava, o.z. vyzýva uchádzačov na na predloženie cenovej ponuky, ktorej predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: „Sklenená stena – sklo, kovanie, montáž“. Oddeľovacia sklenená výplň s dvermi do učebnej miestnosti – rozmery 6×2,5m (šírka-výška), číre sklo, odolné, bezpečnostné, osadené v hliníkovom ráme. Sklo výplne transparentné, číre, a kalené s hrúbkou skla 10mm. Oddeľovacia sklenená stena je založená na posuvnom systéme, zložená z madla a fixnej lišty, ktoré posun umožňujú. Práca, dovoz, zameranie, spotrebný materiál sú súčasťou montáže sklenenej steny. 

Podrobnosti o zverejnenej zákazke sú na zverejnené na nasledovnom odkaze: https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/5415

Cenové ponuky je možné predkladať do 4.5.2020.

MAS Orava, o.z. realizuje s tromi partnermi z Poľska cezhraničný projekt, ktorý zlepší mladým vstup na pracovný trh

Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce/ Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza.

Kód projektu: PLSK.03.01.00-SK-0197/19-00

Vedúci Partner:     MAS ORAVA, o.z.

Partneri projektu:

Vedúci partner spolu s partnermi projektu sa projektom zameria na potrebu investovania do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom prípravy a vykonávania spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov. Realizácia projektu prinesie odpoveď na reálnu potrebu vzdelávania pre podporu podnikania v oblasti poľnohospodárstva, chovu zvierat, jazdectva, včelárstva a vidieckeho cestovného ruchu. Realizáciou projektu dôjde ku nadviazaniu nových kontaktov, ktoré budú tvoriť základy budúcich spoločných aktivít v dotknutom území. Úlohy projektu sú nastavené tak, že vhodne dopĺňajú charakter spolupracujúcich inštitúcií. Bez cezhraničnej spolupráce by nebolo možné vykonať rozsiahlu analýzu vzdelávacích potrieb a na základe aplikácie poznatkov dobrej praxe navrhnúť efektívne vzdelávacie programy, ktoré budú reflektovať danosti a potenciál pohraničia ako aj ľudského kapitálu. Cezhraničný dopad sa bude týkať predovšetkým študentov, účastníkov kurzov a školení ako aj pedagógov jednotlivých partnerov, avšak vďaka nadobudnutiu nových schopností a kvalifikácií obyvateľov žijúcich v pohraničí projekt prispeje aj k rozvoju poľnohospodárskej a remeselnej výroby, chovateľstva a oživeniu vidieckeho cestovného ruchu, čím pozitívne zasiahne život širokej verejnosti pohraničných území.

Celková hodnota projektu: 235 839,20 EUR

Celková hodnota EFRR: 200 463,32 EUR

Intenzita pomoci z EFRR: 85%

Začiatok realizácie: 10/2019
Koniec realizácie: 12/2021