Správa z Valného zhromaždenia MAS Orava, o.z.

Dňa 31.3.2015 sa v priestoroch Tília Campu Gäcel v Oravskej Porube uskutočnilo 7. Valné zhromaždenie MAS Orava, o.z., na ktorom sa zúčastnili ako hostia aj zástupcovia Partnerstva obcí pre územie Hornej Oravy, ktoré sa pre potreby LEADER/CLLD v programovacom období 2014-2020 zlučuje spolu s MAS Orava, o.z. do jedného subjektu.

Predmetom zasadnutia Valného zhromaždenia bolo predstavenie všetkých uskutočnených aktivít združenia v roku 2014, taktiež aj schválenie Výročnej správy za rok 2014. Okrem toho zhromaždenie prijalo návrh harmonogramu aktivít a rozpočet na rok 2015.

V druhej polovici stretnutia boli členom Zhromaždenia predstavené najnovšie informácie z oblasti LEADER a CLLD, bol prijatý nový člen do občianskeho združenia. Na záver oficiálnej časti programu predseda združenia Mgr. Jozef Záhora informoval prítomných o uskutočnených rokovaniach MAS Orava, o.z. s Rozvojovým partnerstvom pre územie Hornej Oravy, ktoré sa týkali zlúčenia týchto dvoch subjektov pod jednu hlavičku MAS Orava, o.z.

Po jeho vystúpení nasledovala voľná diskusia a spoločný obed.

 

Výzva na spoluprácu rozvojových partnerstiev

V súlade s uznesením prijatým na 4. zasadnutím zhromaždenia členov MAS Orava, o.z. dňa 5.8.2014 v Oravskom Podzámku bolo predsedníctvo združenia poverené iniciovať rokovania o možnostiach vzájomnej spolupráce fungujúcich verejno-súkromných rozvojových partnerstiev pôsobiacich v regióne Oravy. Cieľom týchto rokovaní má byť posilnenie princípu partnerstva pri tvorbe rozvojových stratégií a regionálnych projektov pod regionálnou značkou ?Orava?.

 Z hľadiska obsahového zamerania Programu rozvoja vidieka a Integrovaného regionálneho operačného programu pre roky 2014-2020 sme identifikovali viacero spoločných oblastí vhodných pre vzájomnú spoluprácu pri plánovaní aktivít, ktoré môžu vyustiť do vzájomnej integrácie. Potreba synergie, kompatibility a logickej previazanosti pri strategickom plánovaní je nevyhnutná predovšetkým pri tvorbe projektov v oblasti cestovného ruchu, cykloturistiky, životného prostredia, regionálneho marketingu, vzdelávania a pod. O výsledku týchto rokovaní Vás budeme čoskoro informovať.

4. zasadnutie Zhromaždenia MAS Orava, o.z. sa konalo v Oravskom Podzámku

Dňa 5.8.2014 sa v Hoteli Oravan Oravský Podzámok konalo v poradí už 4. zasadnutie Zhromaždenia členov MAS Orava, o.z. Na zasadnutí informoval Mgr. Tomáš Moravčík o poskytnutej dotácii z Úradu ŽSK na zabezpečenie publicity a informačných aktivít združenia pre rok 2014. Zhromaždenie prijalo dvoch nových členov do združenia, obec Žaškov a obec Veličnú. V ďalších bodoch prebiehala diskusia na tému príprav programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí (PHSR). Zverejnená metodika pre tvorbu PHSR umožňuje vytvorenie spoločného programu rozvoja obcí, ktorý môžu obce využiť pri uplatnení princípu partnerstva s jednou alebo viacerými územne susediacimi obcami.

V závere zasadnutia využil starosta obce Oravský Podzámok priestor na oboznámenie prítomných s postupom v realizácii aktivít projektu Partnerstvo obcí v oblasti cestovného ruchu Oravy.

4 2 4

 

Zástupcovia združenia MAS Orava, o.z. sa zúčastnili pracovného stretnutia k LEADER/CLLD

Miestne akčné skupiny ako motory rozvoja vidieka regiónov – pracovné stretnutie s takýmto názvom zorganizoval Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Agentúrou Sever a RRA Liptov. Cieľom podujatí je sprostredkovať aktuálne informácie o podmienkach a možnostiach podpory rozvoja vidieka a príprava územia kraja na implementáciu prístup LEADER v programovom období 2014 – 2020. Na stretnutí sa zúčasnili aj zástupcovia MAS Orava, o.z. Diskutovalo sa o prioritách regiónu, princípoch a tématickom zameraní integrovaných stratégií rozvoja.  Stretnutia sa zúčastnili viacerý starostovia a primátory z Hornej Oravy aj zástupcovia neziskového sektora.

fotka 1 fotka 2 fotka 3

MAS Orava, o.z. sa prezentovala a získavala skúsenosti na Informačnom seminári v Hrušove

V dňoch 5. až 7. mája 2014 sa za účasti zástupcov ZMODO (Združenie miest a obcí Dolnej Oravy) a pracovníkov MAS Orava, o.z. uskutočnil Informačný seminár, ktorý sa konal v obci Hrušov (okres Veľký Krtíš).

V deň príchodu nás v poobedňajších hodinách privítal starosta obce Ing. Pavel Bendík na obecnom úrade v Hrušove. Stručne nás oboznámil s históriou obce Hrušov a jej okolia, taktiež s plánovaným programom informačného seminára. Po malom občerstvení sme sa presunuli k miestam, na ktoré sú Hrušovčania právom hrdí. Ide o malé tufovopieskovcové pivnice, v ktorých nám miestni hospodári predstavili vlastnú výrobu regionálnych poľnohospodárskych produktov. Následne po tom sa uskutočnil futbalový zápas medzi MAS Orava, o.z. a zástupcami ZMODO, ktorých súpermi boli ?Starí páni? z Hrušova. Tesné víťazstvo si nakoniec odniesli zástupcovia MAS Orava a ZMODO. Prvý deň sme ukončili spoločnou večerou v miestnej reštaurácií.

Druhý deň bol vyčlenený aktivitám Informačného seminára. Hlavným programom dňa bolo predstavenie MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, MAS Zlatá Cesta v zastúpení ich predsedníčok, Ing. Martiny Škrdlovej (MAS PKP) a Ing. Aleny Ciglanovej (MAS ZC). Taktiež predstavenie doterajších aktivít MAS Orava, o.z. jej projektovým manažérom Mrg. Tomášom Moravčíkom.

Zástupkyňa MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia informovala o histórii MAS a procese kreovania MAS, o úspešne zrealizovaných projektoch a o strategických cieľoch do roku 2016. V prednáške boli vyzdvihnuté najmä nasledovné ciele: Podpora činností v oblasti cestovného ruchu, Rozvoj základných služieb pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo, Obnova a rozvoj dedín, Vzdelávanie a informovanosť obyvateľov a mnohé iné.

V podobnom duchu nám bola predstavená aj stratégia MAS Zlatá cesta. Jej strategickým zameraním je tiež Podpora vidieckeho turizmu, drobného podnikania a reštrukturalizácia poľnohospodárstva. Dôraz sa pritom kladie hlavne na zabezpečenie trvalo udržateľný rozvoj regiónu Zlatá cesta a rozumné využívanie prírodného a kultúrno-historického potenciálu regiónu. Boli nám predstavené tiež opatrenia PRV implementované prostredníctvom Leader. V rámci týchto prednášok bola predstavená aj novozaložená MAS Orava o.z. prostredníctvom projektového manažéra Ing. Ondreja Šeligu s doterajšími aktivitami a strategickým zameraním do budúcnosti. Okrem toho bola prednáška venovaná aj aktivitám občianskeho združenia Eko-Centrum, o.z., na základoch ktorého vzniká MAS Orava, o.z., jeho histórii, úspešne zrealizovaným projektom a skúsenosťami s koordináciou projektov pre samosprávy. Koniec prednášok ukončila voľná diskusia na vyššie spomínané témy.

Po prednáške sme sa zúčastnili prezentácie výsledkov projektu „Ekomúzeum HONT“ priamo v obci Hrušov. Bola nám poskytnutá ukážka domácej výroby regionálnych potravinárskych produktov (lepníky) priamo vo dvore jedného zo zachovaných starých hospodárstiev v Hrušove. V rámci tejto remeselnej ukážky nám bol predstavený aj tradičný folklór.

Po tejto návšteve sme sa presunuli do obce Vinica, kde nám bol starostom obce predstavený Dom smútku, ktorého rekonštrukciu zrealizovali prostredníctvom programu LEDER. Deň bol ukončený vo vínnej pivnici, kde bola pripravená pútavá prezentácia a ukážky certifikovaného produktu regionálnej vínnej značky HONT.

Posledný deň sa niesol v znamení ukážok rôznych podporených projektov v rámci Programu rozvoja vidieka, ktoré sa nachádzajú priamo v obci Hrušov alebo v jej bezprostrednom okolí. Po tejto časti nasledovalo krátke občerstvenie a s pozvaním hosťujúcich na Oravu sme sa rozlúčili.
Tento Informačný seminár bol veľmi prínosný a poučný, nakoľko sme boli informovaní o pozitívach ale aj negatívach riadenia miestnej akčnej skupiny, podarilo sa nám nadviazať niekoľko partnerstiev, ktoré budú v blízkej budúcnosti určite naplno využité a naďalej rozvíjané.

Informačný seminár 5.-7. mája 2014 v Hrušove

MAS Orava, o.z. v spolupráci so Združením miest a obcí Dolnej Oravy Vás srdečne pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. – 7. mája 2014 v obci Hrušov. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

POZVANKA

Pracovné stretnutie „LEADER v Českej republike a na Slovensku v rokoch 2014- 2020“

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre žilinský kraj Vás pozýva na pracovné stretnutie „LEADER v Českej republike a na Slovensku v rokoch 2014- 2020“, ktoré sa uskutoční 4.4.2014 o 10:00 hod. v Stráži (Poľovnícky hotel Diana***). Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Pozvánka