Seminár k príprave stratégií miestneho rozvoja CLLD/LEADER

Dňa 30.11.2015 sa v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja konal seminár k príprave stratégií miestneho rozvoja CLLD/LEADER, ktorý organizovali Národná sieť slovenských miestnych akčných skupín a Agentúra SEVER. Predmetného seminára sa zúčastnili verejno – súkromné partnerstvá, ktoré majú pôsobnosť na území Žilinského samosprávneho kraja. Zástupcovia týchto VSP spoločne diskutovali o jednotlivých pripravovaných stratégiách miestneho rozvoja na území Žilinského samosprávneho kraja, o ich rozpracovanosti a problémoch pri ich tvorbe a o aktuálnej Výzve 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Seminára sa zúčastnilo 22 ľudí z desiatich verejno – súkromných partnerstiev prirpavujúcich stratégie miestneho rozvoja.

Zasadnutie pracovných skupín Integrovanej stratégie MAS

Dňa 19.11.2015 sa v zasadačke Mestského úradu Dolný Kubín uskutočnilo už tretie stretnutie zástupcov pracovného tímu, pracovných skupín a zástupcov samospráv. Témou pracovného stretnutia bola tvorba rozpočtu a pripomienkovanie analytickej časti dokumentu. Tohto stretnutia sa zúčastnilo 21 osôb.

Zasadnutie pracovných skupín Integrovanej stratégie MAS

Dňa 16.11.2015 sa v obci Dlhá nad Oravou konalo stretnutie zástupcov pracovného tímu, pracovných skupín a zástupcov samospráv. Témou pracovného stretnutia bolo určenie silných stránok, slabých stránok, príležitostí a ohrození územia partnerstva. Na základe nich boli identifikované hlavné potreby a možnosti rozvoja. Tohto stretnutia sa zúčastnilo 11 osôb.

Zasadnutie pracovných skupín Integrovanej stratégie MAS

Dňa 10.11.2015 sa v obci Zábiedovo konalo stretnutie všetkých troch pracovných skupín, pracovného tímu a zástupcov z oblasti samospráv. Stretnutie pozostávalo z tvorby SWOT analýzy územia,  definovania hlavných potrieb a možností rozvoja územia a taktiež aj cieľov a priorít rozvoja. Stretnutia sa zúčastnilo 22 osôb.

Mesto Tvrdošín vstúpilo do MAS Orava, o.z.

Dňa 29.10.2015 Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne schválilo vstup mesta do MAS Orava, o.z. Mesto Tvrdošín bolo poslednou samosprávou z okresu, ktorá vstúpila do verejno – súkromného partnerstva, čím uzavrela počet samospráv vo VSP na 39 a dala tak priestor podnikateľom a neziskovému sektoru z mesta možnosť spolupodieľať sa na realizácii stratégie MAS Orava, o.z. v programovom období 2014-2020.

mas mapa s ts1

 

MAS Orava, o.z. na konferencii „Komunitné sociálne služby“

Dňa 23.10.2015 sa v estrádnej sále MsKS v Dolnom Kubíne uskutočnila konferencia „Komunitné sociálne služby“. Cieľom konferencie, ktorú zorganizoval Odbor sociálnych vecí a rodiny Mestského úradu, bolo zhodnotenie pôsobnosti štátnej správy a samosprávy pri zabezpečovaní sociálneho servisu obyvateľom regiónu. Ďalej sieťovanie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnej pomoci a sociálnych služieb, zavádzanie štandardov kvality do praxe, financovanie sociálnych služieb a komunitné plánovanie.

Tejto konferencie sa zúčastnilo 27 organizácií zo sociálnej a komunitnej oblasti. Účastníci konferencie diskutovali o nedostatkových sociálnych službách s cieľom zostaviť nové priority. MAS Orava, o.z. oboznámila všetky prítomné organizácie s procesom tvorby Stratégie CLLD, v ktorom sa chce venovať aj terénnej a ambulantnej sociálnym službám, čím vyzvala všetkých aktérov konferencie na spolupráci pri jej tvorbe a možnosti zapojenia sa do jej tvorby prostredníctvom účasti v odborných pracovných skupinách.

MAS Orava, o.z. sa zúčastnila konferencie k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2020

MAS Orava na 20. Hontianskej Paráde v Hrušove

Prezentácia tradičnej kultúry, gastronómie, ľudového remesla a cestovného ruchu Oravy, to všetko bolo súčasťou prvého Oravského dvora, ktorý bol realizovaný v dňoch 21.-22. augusta 2015 na Hontianskej Paráde v Hrušove (Veľký Krtíš). Podstatou festivalu, ako aj samotného Oravského dvora je snaha približovať ľudovú kultúru čo najbližšie k návštevníkom podujatia. Aktívnym zapájaním diváka, prezentáciou výroby remesla či gastronómie. Návštevnosť podujatia sa pohybuje okolo pätnásťtisíc divákov a v súčasnosti sa festival radí medzi popredné folklórne podujatia Slovenska.

Návštevníkom Oravského dvora bola tento rok ponúknutá ukážka výroby a hry na plechové zvonce v podaní Stanislava Otrubu zo Zázrivej, práca z drôtom, ktorú prezentoval Štefan Smržik z Námestova. Magdaléna Palugová predviedla podobu malatinských kobercov a Jozef Maslík z Chlebníc prácu z drevom. Veľký záujem divákov mal aj syrár pán Šeliga z Hruštína, ktorý názornými ukážkami predvádzal ťahanie syrových nití, výrobu korbáčikov a iných syrových výrobkov. Pozornosť si získali aj pravé oravské halušky či domáci chlieb, kabáče, mrkvové koláče, domáce džemy, sirupy i hafirovica z Dlhej nad Oravou, Pribiša a Zuberca.

Atmosféru Oravského dvora dotvárali dobové fotografie, informačné panely, propagačné materiál obcí, kultúrnych a športových možností Oravy. Taktiež gajdošská hudba v podaní oravských gajdošov z Oravskej Polhory a gajdošov zo zoskupenia Spojené huky Slovenska.

Oravský dvor na Hontianskej paráde organizovala MAS Orava, o.z. aj vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja.