Výzva č. 5/MAS_065/OH na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 8.5

MAS Orava, o.z. vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov.