DOLNÝ KUBÍN

Dolniaky oravských starostov prekvapili. A inšpirovali.

DOLNÝ KUBÍN. Milióny eur z eurofondov priniesli do dedín okolo Ipľa miestne akčné skupiny (MAS). Dolnooravci, ktorí sa pokúšajú o niečo podobné, cestovali do Hrušova zistiť, ako to ovplyvnilo život v regióne.

Malá dedina, päť europrojektov

?Išla som tam s tým, že čo nám už môžu ukázať dedinky na lazoch,? priznáva párnická starostka Milada Antalová. ?Hrušov je počtom obyvateľom podobný Párnici. Dokáže urobiť Hontiansku parádu s rozpočtom 60-tisíc eur, pričom 40-tisíc vyberie na vstupnom, keďže za dva dni sa tam premelie dvadsaťtisíc ľudí.?

Festival považuje za svoj každý Hrušovčan. ?Tam niet človeka, ktorý by nebol oblečený v kroji. Parádou žije každý dom a dvor. Dobrovoľníci sa hlásia počas celého roka, je to pre nich česť. U nás je to skôr o povinnosti. Stále nie sme dosť hrdí na to, čo tu máme. Návšteva bola veľmi poučná. Myslíme si, že už sa nič nedá, ale dá sa. Len som oči otvárala, keď mi starostka dediny so štyristo obyvateľmi povedala, že robia päť europrojektov. Ak už obec nenaškriabe na spolufinancovanie, tak to je jej koniec, povedala.?

Ihriská aj regionálna značka

Cieľom pracovnej cesty bolo získať dôležité informácie a skúsenosti z uskutočnenia miestnych rozvojových stratégii od úspešných MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia a Zlatá Cesta v regióne Hont. Starostovia mali možnosť vidieť, ako fungujú verejno-súkromné partnerstvá a aké projekty určené pre rozvoj vidieka podporujú.

?Detské ihriská, rekonštrukcie chodníkov, revitalizácie parkov, vytvorenie regionálnej certifikovanej značky či znovuobjavenie regionálnych výrobkov,? spresnil oravský projektový manažér Tomáš Moravčík.

webhrusovtext.jpg

Tradičné lepníky sa pečú v kamenných peciach. FOTO: MA

Pozitíva a negatíva

K najväčším pozitívam miestnej akčnej skupiny patrí prístup zdola-nahor, kedy o podpore drobných projektov rozhodujú subjekty pôsobiace priamo v regióne.

?Výsledkom má byť zvýšenie kvality života obyvateľov a zabezpečenie pracovných príležitostí, ktoré budú motivovať mladú a strednú vekovú pracovnú silu, aby na vidieku zotrvala alebo sa usídlila,? vysvetľuje Moravčík. ?Dá sa to dosiahnuť napríklad podporou mladých začínajúcich farmárov, alebo podporou investícií do rozvoja vidieckeho cestovného ruchu.?

Negatívom sú dlhotrvajúce refundácie zdrojov z Európskej únie, narastajúca byrokracia, meniace sa financovanie a zmeny legislatívy a pravidiel počas trvania projektov.

Skrátka spoločne

Hrušovčania inšpirovali aj starostu Oravskej Poruby. ?Je úžasné, ako tam žijú tradície, a čo všetko sú schopní zorganizovať a urobiť pre návštevníkov a turistov,? hovorí Peter Hrivnák. ?Súkromný majetok využívajú pre spoločné dobro, bezprostredne a vo veľkej miere aj nezištne. Klobúk dolu. Určite tam pôjdem znovu, na Hontiansku parádu, ktorá je vrcholom sezóny. Chcel by som u nás zapojiť okolité obce do spoločných akcií, bez závisti a podmienok, skrátka spoločne.?

Cyklostratégia

Informačný seminár v Hrušove začiatkom mája organizovalo Združenie miest a obcí dolnej Oravy a MAS Orava založené v januári. Má desať členov, všetko samosprávy.

?Evidujeme viacero žiadostí o členstvo,? povedal Tomáš Moravčík. ?V súčasnosti pracujeme na územnom vymedzení a pripravujeme informačnú kampaň. Jej cieľom je vzbudiť záujem Oravcov o účasť na ďalších aktivitách združenia, najmä na tvorbe integrovanej územnej stratégie regiónu. Jednou z prvých tém bude cyklostratégia, ktorú by sme chceli zverejniť na pripomienkovanie už v lete.?

Na druhú polovicu júna združenie chystá informačný seminár pre verejnosť. Presný čas a miesto zverejní na svojej webovej stránke.

Čítajte viac: http://orava.sme.sk/c/7208543/bez-zavisti-a-podmienok-jednoducho-spolocne.html#ixzz32nnGAWD0

Orava stvorená pre cestovný ruch

Orava je nádherný, prírodný región, ktorý si vás podmaní v každom ročnom období. Vychutnajte si ukážku jeho krásy a určite sa ho vyberte navštíviť.

Vieš čo je RIÚS? Do čoho investovať viac vo verejnej infraštruktúre v Žilinskom kraji?

Dňa 14.5.2014 na svojom rokovaní vláda SR schválila Integrovaný regionálny operačný program na roky 2014 ? 2020 (IROP) a ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom určila aj Žilinský samosprávny kraj.

Dňa 15.5.2014 nadobúda účinnosť dodatok splnomocnenia, ktorým Žilinský samosprávny kraj prijal od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR úlohu orgánu koordinácie prípravy Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja (RIÚS Žilinského kraja). RIÚS Žilinského kraja bude strategickým dokumentom pre realizáciu investičných priorít IROP na regionálnej úrovni s priemetom na miestnu úroveň financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)do roku 2023 v oblastiach regionálnej dopravy, regionálneho školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, kultúry a životného prostredia.

Po mesiacoch neformálnych prác na tvorbe programu ako aj stratégii, dnešným dňom začínajú hlbšie diskusie s relevantnými partnermi, medzi ktorých patria v prvom rade obyvatelia nášho kraja na tému – Čo potrebuje občan nášho kraja viac, aby sa zlepšila kvalita jeho života a aby sa zabezpečilo udržateľné poskytovanie verejných služieb?

image008Čo v našom kraji prioritne potrebujeme a môžeme financovať z EÚ? cesty a mosty prepájajúce obce kraja? cyklotrasy? verejnú osobnú dopravu? sociálne a zdravotnícke zariadenia? školy ? stredné, základné, materské? kreatívne centrá a umelecké inkubátory? vodovody a kanalizácie? parky a verejnú zeleň?

S cieľom správne zodpovedať na otázky a pripraviť kvalitnú stratégiu ?ušitú na mieru? Žilinského kraja, ktorá v čo najširšom rámci zohľadňuje potreby jej obyvateľov, so zreteľom na základné európske princípy vás  oslovujeme s anketou http://www.zask.sk/sk/samosprava/odbor-so-ro-rop/odbor-implementacie-so/ro/programove-obdobie-2014-2020.html

MAS Orava, o.z. sa prezentovala a získavala skúsenosti na Informačnom seminári v Hrušove

V dňoch 5. až 7. mája 2014 sa za účasti zástupcov ZMODO (Združenie miest a obcí Dolnej Oravy) a pracovníkov MAS Orava, o.z. uskutočnil Informačný seminár, ktorý sa konal v obci Hrušov (okres Veľký Krtíš).

V deň príchodu nás v poobedňajších hodinách privítal starosta obce Ing. Pavel Bendík na obecnom úrade v Hrušove. Stručne nás oboznámil s históriou obce Hrušov a jej okolia, taktiež s plánovaným programom informačného seminára. Po malom občerstvení sme sa presunuli k miestam, na ktoré sú Hrušovčania právom hrdí. Ide o malé tufovopieskovcové pivnice, v ktorých nám miestni hospodári predstavili vlastnú výrobu regionálnych poľnohospodárskych produktov. Následne po tom sa uskutočnil futbalový zápas medzi MAS Orava, o.z. a zástupcami ZMODO, ktorých súpermi boli ?Starí páni? z Hrušova. Tesné víťazstvo si nakoniec odniesli zástupcovia MAS Orava a ZMODO. Prvý deň sme ukončili spoločnou večerou v miestnej reštaurácií.

Druhý deň bol vyčlenený aktivitám Informačného seminára. Hlavným programom dňa bolo predstavenie MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, MAS Zlatá Cesta v zastúpení ich predsedníčok, Ing. Martiny Škrdlovej (MAS PKP) a Ing. Aleny Ciglanovej (MAS ZC). Taktiež predstavenie doterajších aktivít MAS Orava, o.z. jej projektovým manažérom Mrg. Tomášom Moravčíkom.

Zástupkyňa MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia informovala o histórii MAS a procese kreovania MAS, o úspešne zrealizovaných projektoch a o strategických cieľoch do roku 2016. V prednáške boli vyzdvihnuté najmä nasledovné ciele: Podpora činností v oblasti cestovného ruchu, Rozvoj základných služieb pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo, Obnova a rozvoj dedín, Vzdelávanie a informovanosť obyvateľov a mnohé iné.

V podobnom duchu nám bola predstavená aj stratégia MAS Zlatá cesta. Jej strategickým zameraním je tiež Podpora vidieckeho turizmu, drobného podnikania a reštrukturalizácia poľnohospodárstva. Dôraz sa pritom kladie hlavne na zabezpečenie trvalo udržateľný rozvoj regiónu Zlatá cesta a rozumné využívanie prírodného a kultúrno-historického potenciálu regiónu. Boli nám predstavené tiež opatrenia PRV implementované prostredníctvom Leader. V rámci týchto prednášok bola predstavená aj novozaložená MAS Orava o.z. prostredníctvom projektového manažéra Ing. Ondreja Šeligu s doterajšími aktivitami a strategickým zameraním do budúcnosti. Okrem toho bola prednáška venovaná aj aktivitám občianskeho združenia Eko-Centrum, o.z., na základoch ktorého vzniká MAS Orava, o.z., jeho histórii, úspešne zrealizovaným projektom a skúsenosťami s koordináciou projektov pre samosprávy. Koniec prednášok ukončila voľná diskusia na vyššie spomínané témy.

Po prednáške sme sa zúčastnili prezentácie výsledkov projektu „Ekomúzeum HONT“ priamo v obci Hrušov. Bola nám poskytnutá ukážka domácej výroby regionálnych potravinárskych produktov (lepníky) priamo vo dvore jedného zo zachovaných starých hospodárstiev v Hrušove. V rámci tejto remeselnej ukážky nám bol predstavený aj tradičný folklór.

Po tejto návšteve sme sa presunuli do obce Vinica, kde nám bol starostom obce predstavený Dom smútku, ktorého rekonštrukciu zrealizovali prostredníctvom programu LEDER. Deň bol ukončený vo vínnej pivnici, kde bola pripravená pútavá prezentácia a ukážky certifikovaného produktu regionálnej vínnej značky HONT.

Posledný deň sa niesol v znamení ukážok rôznych podporených projektov v rámci Programu rozvoja vidieka, ktoré sa nachádzajú priamo v obci Hrušov alebo v jej bezprostrednom okolí. Po tejto časti nasledovalo krátke občerstvenie a s pozvaním hosťujúcich na Oravu sme sa rozlúčili.
Tento Informačný seminár bol veľmi prínosný a poučný, nakoľko sme boli informovaní o pozitívach ale aj negatívach riadenia miestnej akčnej skupiny, podarilo sa nám nadviazať niekoľko partnerstiev, ktoré budú v blízkej budúcnosti určite naplno využité a naďalej rozvíjané.