Partnerská dohoda SR a LEADER 2014-2020

Integrovaný prístup k územnému rozvoju podporovaný z EŠIF, alebo súhrn integrovaných prístupov k územnému rozvoju na základe obsahu programov

V programovom období 2007 ? 2013 sa uplatňoval prístup územnej koncentrácie s cieľom smerovať investície v území podľa tematickej príslušnosti. Obce a mestá boli rozdelené na inovačné a kohézne póly rastu a vidiecke oblasti. Realizované projekty však boli implementované ako dopytovo orientované, čo vytváralo tlak na administráciu a spôsobovalo to vysoké finančné výdavky žiadateľov na spracovanie projektových žiadostí. Skúsenosti z programového obdobia 2007 ? 2013 poukázali na nedostatky v oblasti prípravy, plánovania a pri činnostiach spojených s rozhodovaním na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Bez tejto vzájomnej previazanosti dochádza k presadzovaniu individuálnych projektov, ktoré majú slabší vplyv na celkové dosahovanie stanovených cieľov v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007 ? 2013. Čítať ďalej

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD)

Prostredníctvom nástroja miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) budú v SR riešené výzvy na miestnej úrovni spôsobom, ktorý bol doteraz známy pod prístupom LEADER. Pre miestnu úroveň je typická široká rozmanitosť potrieb a výziev, ktorým jednotlivé územia čelia. Pri ich identifikácii ide o riešenia, ktoré majú priamy dopad na dané územie, a to za predpokladu, že príslušná miestna komunita disponuje organizačnou, technickou a finančnou kapacitou na ich riešenie.