Dňa 15.7.2015 sa v Nižnej na Orave uskutočnilo 8. zasadnutie Zhromaždenia členov verejno-súkromného partnerstva MAS Orava, o.z. Programom rokovania bolo doplnenie stanov združenia, schválenie vstupu nových členov do združenia, informácia o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR (podopatrenie 19.1.- Prípravná podpora). Zároveň zástupcovia Oravského kultúrneho strediska odprezentovali program Oravského dvora na Hontianskej paráde v Hrušove.