Pomoc a podpora malým podnikateľom na Orave !

Podávame ruku živnostníkom, malým a stredným podnikateľom na Orave. Združeníe MAS Orava v roku 2021 rozdelí až 750 000 Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja medzi malých podnikateľov a živnostníkov so sídlom, alebo prevádzkou na území niektorej z členských obcí združenia MAS Orava. Granty vo výške od 10 do 100 tis. € smerujú na podporu pre začínajúcich podnikateľov s cieľom vytvorania udržateľných pracovných miest na Orave. Podnikatelia tak v spolupráci s našim združením môžu získať nenávratné spolufinancovanie svojich projektov až do výšky 55% nákladov. Projekty sú zamerané na nasledovné aktivity:

 • obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest,
 • nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb,
 • podpora marketingových aktivít,
 • podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmenu skúseností.

Sledujte našu stránku, alebo profil na sociálnej sieti FB. Výzva na predkladanie žiadostí o projekty bude zverejnená už v priebehu marca 2021.

Učíme sa moderne

Oravské obce môžu vďaka spolupráci s mikroregiónom Ploština (Zlínsky kraj) získať finančné prostriedky na podporu digitálneho vzdelávania až pre 16 základných škol. V rámci výzvy OP INTERREG V-A SK-CZ sa vďaka cezhraničnému projektu združenia MAS Orava uchádzajú o získanie nenávratného finančného príspevku vo výške 0,53 mil. € na nákup moderných výučbových programov, počítačového vybavenia, aplikácií a softvéru, ktoré pomôžu zvýšiť úroveň vzdelávania a odbornej prípravy žiakov na základných školách. 


Dôležitým výsledkom projektu bude nasadenie spoločnej digitálnej platformy, ktorá uľahčí komunikáciu medzi žiakmi a učiteľmi ako aj zvýši efektívnosť práce učiteľov a poskytne im možnosť vzájomného zdieľania učebných materiálov. Okrem iného tak projekt reaguje na negatívne dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 na ktorú mnohé školy a predovšetkým ich učitelia a žiaci neboli dostatočne pripravení.  

Konkrétne výsledky projektu: 

 • 420 výukových tabletov nainštalovaných pre potreby dištančného a kombinovaného vzdelávania žiakov (3D modely, výučbové programy a aplikácie, interaktívne prostredie), s komunikačnými súpravami 
 • 20 učiteľských notebookov
 • 30 kamerových setov a IKT do učební pre podporu dištančného vzdelávania 
 • séria školení pre pedagógov zvýšeniu zručností a schopností pedagógov pri využívaní digitálnych nástrojov určených pre dištančné vzdelávanie žiakov. 

Výberové konanie na pozíciu „projektový manažér“

Podrobnosti o pracovnom mieste

Plný úväzok  · 900 € – 1 200 € mesačne

Miesto výkonu práce: Kancelárie MAS Orava, 027 41 Oravský Podzámok 60,

Popis práce

 • príprava žiadostí o nenavratný finančný príspevok EÚ
 • organizačné a technické zabezpečovanie realizácie aktivít projektu (koordinácia partnerov, koordinácia členov projektového tímu, zabezpečenie procesu verejného obstarávania a pod.)
 • dohľad a koordinácia povinností prijímateľa podľa príručiek pre prijímateľa /zmlúv o NFP – komunikácia s riadiacimi orgánmi – zabezpečovanie publicity a informovanosti o projektoch
 • zodpovednosť za prípravu žiadostí o platbu, koordinácia agendy súvisiacej s financovaním a monitorovaním projektov, zodpovednosť za dodržiavanie termínov na predkladanie žiadostí o platbu
 • realizácia projektov národnej a medzinárodnej spolupráce

Kvalifikačné predpoklady: 

 • výhodou je VŠ vzdelanie, podmienkou min. stredoškolské s maturitou
 • ovládanie PC, výhodou macOS (používame apple)

Osobné predpoklady: 

 • komunikatívnosť, prijemné vystupovanie
 • flexibilita
 • zodpovednosť
 • samostatnosť
 • dôslednosť
 • pracovitosť
 • cieľavedomosť a ochota pracovať na sebe

Benefity: 

 • prijemné pracovné prostredie v nových priestoroch priamo pod oravským hradom
 • dynamický mladý kolektív

Nájdite si niečo o nás na www.masorava.sk a nebojte sa prihlásiť!

Link, na ktorom môžete reagovať na voľné pracovné miesto: !TU!

Reagujeme len na vyplnené žiadosti a seriózny záujem.

Tešíme sa na spoluprácu.